logoგახდი წარმატებული მერმისთან ერთად !!!
/2012/10/students-interes.png">

ბიბლიოთეკა

სკოლის წიგნების საცავი
N განყოფილება ავტორი, წიგნის დასახელება გამოცემის წელი გამომცემლობა ფასი შენიშვნა
1 **3* oqsfordis samecniero enciklopedia 2008 ,,gia qarCxaZe”      39,90
2 **3* wivwivaZe d. samyaro 2001 dila      25,00
3 **3* babuxadia l. civilizacia 2003 dila      25,00
4 **3* gabelia a. civilizacia 2002 dila      25,00
5 **3* babuxadia l. saymawvilo enciklopedia 2005 dila      25,00
6 **3* gorgaZe r. mecniereba 2007 b. sulakauri       9,00
7 **3* yasumaSvili d. istoria 2007 b. sulakauri       9,00
8 **3* baqraZe m. oqsfordis sab. Enciklopedia 2007 g. qarCxaZe      19,90
9 **3* danelia r.  maTematika 2004 dila      25,00
10 **3* abzianiZe simboloTa enciklopedia 2007 bakmi      15,00
11 **3* berozaSvili T. qarT. Eenis sask. Ggan. Lleqs. 2007 diogene      14,90
12 **3* Tofuria v. qarT. Eenis orT. leqsikoni 1998 ganaTleba       5,00
13 **3* miTaiSvili r. biznesis encik. Lleqsikoni 1991 Tbilisi       2,00
14 **3* vardiSvili m. birTv.fiz.germ.qarT.leqsikoni 1975 ganaTleba       2,00
15 **3* didi inglisur-rus. leqsikoni 1987 moskovi       5,00
16 0030 levintova esp. rus leqsikoni 1985 moskovi       3,00
17 0030 maTematikuri leqsikoni 1977 moskovi       3,00
18 0030 galperina ing.rus leqsikoni 1988 moskovi       3,00
19 0030 maTematikuri enciklopedia t2 1973 moskovi      12,44
20 0030 maTematikuri enciklopedia t3 1982 moskovi      12,44
21 0030 maTematikuri enciklopedia t4 1984 moskovi      12,44
22 0030 maTematikuri enciklopedia t5 1985 moskovi      12,44
23 0030 literaturismcodn.   Lleqsikoni 1966 nakaduli       2,00
24 0030 saq.geograf. sax. leqsikoni 1987 Tbilisi       2,00
25 0030 kekelia qarTuli enis TviTmaswavlebeli 1986 ganaTleba       2,00
26 0030 Cveni sarwmunoeba 2004 dila      25,00
27 0030 kvaracxelia n. miTebi da legendebi 2004 dila      25,00    364,46
28 0030 jvarSeiSvili d. Cveni dedamiwa 2007      13,00
29 0030 biWaSvili l. vikingebi 2006      13,00
30 0030 surgulaZe a. saqarTvelos istoria 1991 Tbilisi       3,00
31 0030 kereseliZe d. koSkebi da caTambjenebi 2007 sab.enc.      13,00
32 0030 soselia l. evropa 2006 sab.ec.      13,00
33 0030 soselia l. Zveli romi 2006 sab.enc.              13,00
34 0030 soselia l. Zveli saberZneTi 2007 sab.enc.       2,00
35 993 wowonava T. sabavSvo istoria t2 1995 quTaisi       2,00
36 994 sanikiZe g. ubis istoria 1992 samSoblo       2,00
37 993 wowonava T. sabavSvo istoria t2 1992 samSoblo       2,00
38 993 mamukelaSvili n. axali istoria 1995 Semoqmedi       1,00
39 993 mamukelaSvili n. axali istoria 1995 Semoqmedi       1,00
40 779 paiWaZe a. fexburTis umaRles mwvervalze 1971 sabW.saq.       1,00
41 779 akofovi g. fexburTi 1967 saq.Jur.       1,00
42 779 guguSvili n. olimpiuri emblemiT 1973 sabW.saq.       1,00
43 779 gagua o boris paiWaZe 1975 sabW.saq.       1,00
44 779 kiselevi i. fexburTi 1983       1,00
45 779 akofovi g. fexburTi 1973 sabW.saq.       1,00
46 882 skovoroda RvTaebrivi simRerebis baRi 1972 merani       1,15
47 882 avtomobilis istoria 2006 elfi       4,50
48 882 abaSiZe i. leqsebi 1978 sabW.saq.       2,00
49 882 yuraSvili avTandil proza 2005 mowameTa       5,00
50 0030 soselia l. xalxTa didi gadasaxleba 2007 sab.enc.      13,00
51 882 murRulia a. me TviTon 2003 mdss       5,00
52 882 sixaruliZe v. yirimi cecxlSi 1974 Tb.kp.ck       1,00
53 882 yuraSvili avTandil POEpoezia wigni2 2005 mowameTa       5,00
54 882 droSis biblioTeka 1978 Tbilisi       1,00
55 882 kasili sportuli moTxrobebi 1970       1,00
56 882 qemali. Qqalbatois mamuli 1978 baTumi       2,15
57 882 gawerelia a. narkvevebi 1988 Tbilisi       3,00
58 882 TvaraZe r. qarT. Llit.istoria 2008 saq.macne       5,00     129,80
59 882 paustovski moxuci mzareuli 1988 nakaduli       1,25
60 882 eliozaSvili m. kurdRlis simRera 1987 nakaduli       1,23
61 882 ჩალაური თ. გულჩიტა 1988 ნაკადული       2,00
62 882 ბაიქურთი ფ. გველების შურისძიება 1982 აჭარა       2,00
63 882 დემეტრაშვილი ო. სადაფის ღილი 1977 ცკ.გამომც.       1,00
64 882 მედვედევი ბ. ბარანკინის ფანტაზიები 1987 ნაკადული       1,00
65 882 კიკნაძე ა. გამარჯვების უმცროსი დები 1969 ნაკადული       1,00
66 882 თევზაძე დ. კონსატანტინე და თან. 1988 ცოდნა                 1,00
67 882 დიურმენატი მოსამართლე და მსაჯული 1976 აჭარა                 1,15
68 882 ჯეჯილი 1985 ნაკადული                 1,00
69 882 ვანგელი ს. ჩუბოს და გუგუცის ამბები 1988 ნაკადული       2,00
70 882 ანდერსენი ფ. ოლე-ლუკოიე 2006 პრინტი       2,50
71 779 ჭეიშვილი თ. ეს ერთი და სხვა მრავალი 1981 ნაკადული       2,00
72 882 მაინ რიდი უთავო მხედარი       3,00
73 882 რჩეული ქართული ზღაპრები 1991 ქარ.თეატ.       1,25
74 882 ჯავახიშვილი ორი განაჩენი 1996 ნაკადული       1,00
75 993 შენგელია ლ. ჩემი საქართველო ელფი       3,00
76 993 სერგეევი ვ. ძველი რომის ისტ.ნარკვევები 1940 უნივერს.                 2,00
77 993 სანიკიძე ლ. დედა ისტორია ტ1 1986 უნივერს.                 3,00
78 882 საყმაწვილო ბიბლ.კუდა-კუდა მოთხრობები 2005 თბილსი              15,00
79 993 სანიკიძე ლ. დედა ისტორია ტ2 1986 უნივერს.                 3,00
80 993 კლდიაშვილი ა. ძველი ეგბიპტე 2008 ლოგოსპრესი                 7,00
81 882 დროშის ბიბლ.ჩუქურთმა ლურჯ ქვაში 1982 ცკ.გამომც.                 2,00
82 882 ვაჟა-ფშაველა რჩეული 2008 ბაკმი                 9,00
83 882 ვაჟა-ფშაველა შვლის ნუკრის ნაამბობი 2008 ბაკმი                 9,00
84 882 ჭავჭავაძე ი. რჩეული 2008 ბაკმი                 9,00
85 822 წერეთელი ა.რჩეული 2008 ბაკმი                 9,00
86 822 ჯავახიშვილი მ. რჩეული 2008 ბაკმი                 9,00
87 822 ახვლედიანი ვ. დალი ქვარიანის შეცდომა 1987 ნაკადული                 2,00
88 822 ახვლედიანი ვ. ბერიკაცები 1990 საქართველო                 2,19
ჯამი            361,46
1 2 3 4 5 6 8
89 882 ასლამაზაშვილი ვ. აჩიკუდა ჯარში მიდის 1984 ნაკადული 0,45
90 882 ასლამაზაშვილი ვ. თაკოს ხარები 1989 ნაკადული 0,64
91 882 ასკურავა დ. ბიჭი და ნუკრი 1982 ნაკადული 0,36
92 882 ასანოვი ნ. ქარვის ზღვა 1970 ნაკადული 1,55
93 882 ასაევი რ. ლექსები 1990 საქართველო 1,46
94 882 ანუი ჟ. ანტიგონე 1984 უნივერს. 1,83
95 882 ანოხინი ი. ატომური პილოტი 1988 საქართველო 1,37
96 882 ამყოლაძე თ. დავიწყებული ამბავი 1992 სარანგი                 2,00
97 882 ამირეჯიბი ჭ. დათა თუთაშხია 2003 ჭაბუა              15,00
98 882 ალხაზიშვილი გ. რას მოგვითხრობს ვეფხისტყაოსანი 1990 მერანი                 6,40
99 882 აბაშიძე გ. ვინ დიდი და ვინ პატარა 1988 ნაკადული                 1,30
100 882 აბაშიძე ი, მოიარე საქართველო 1964 ნაკადული 0,21
101 882 აბაშიძე მ. ცეროდენა ანგელოზი 1988 მერანი                 1,00
102 882 ალექსანდროპულო მ. ღამეები და განთიადები 1971 ნაკადული 1,83
103 882 ბარნოვი ვ. არმაზის მსხვრევა 1988 საბ. აჭარა                 1,30
104 882 ბუაჩიძე კ. შავი წიგნი 1990 განათლება                 2,60
105 882 ბიჩერ სტოუ ჰ. ბიძია თომას ქოხი საქ, მაცნე                 7,00
106 882 დონალდ ბისეტი ზღაპრები 1982 ნაკადული 0,75
107 882 ბაქრაძე ა, ნიკო ნიკოლაძე 1989 ნაკადული 2,75
108 882 ბატროვი ა. ჩვენი მეგობარი ხოსე 1988 ნაკადული                 0,30
109 882 ბასილაია ნ. პუნქტუაცია 1986 განათლება 0,64
110 882 ბარტოა  უჩინარი კატა 1987 ნაკადული                 0,30
111 882 ბარამიძე ჯ. 1988 საბ. აჭარა 1,85
112 882 ბარი ჯ. ჰიტერი და ჰენდი 1989 ნაკადული 1,85
113 882 გიორხელიძე შ. სიცოცხლე ბეწვზე ჰკიდია 1969 მერანი 0,75
114 882 გელოვანი ა. ცოტა რამ ქცევის კულტურაზე 1977 ცოდნა 0,85
115 882 გუირალდესი რ. დონ სეგუნდო სომბრა 1968 ნაკადული 1,21
116 882 გროვსი ლ. ახლა შეიძლება ამაზე მოგითხროთ 1978 საბჭ. საქ.                 2,20
117 882 გოლოვინი ი. იგორ ვასილის ძე კუჩატოვი 1977 განათლება                 0,80
ჯამი              60,55
1 2 3 4 5 6 8
118 882 გოთუა ლ. მატიანური 1968 ლიტ,ხელოვნ. 0,56
119 882 გოგოლაძე თ. ული მისჩეს გულისათვის 1973 მერანი                 0,70
120 882 გოგელია ა, მუშკეტერები საბჭ. საქ. 0,25
121 882 გოგებაშვილი ი. იავნანამ რა ჰქმნა 1988 საბჭ. საქ.                 1,00
122 882 გედენიძე დ. პამირის დღიურები 1973 საბჭ.საქ. 0,35
123 882 გელაშვილი ნ. წინწკლებიანი მუსტანგი 1984 ნაკადული 0,91
124 882 გარიყული მ. საიდუმლო 1963 ხელოვნება 1,41
125 882 გოლაშვილი ვ. იქ სადაც ლურჯი მთებია 1967 ნაკადული 0,29
126 0030 მარზანო კლასის მართვა 2009 მას.პრ.გან.ც.                 5,00
127 882 გაბრიჩიძე ნ. გადასახედი 1984 საბჭ.საქ.                 1,00
128 882 გაბელაშვილი რ. მონატრება 2,01
129 882 დოსტოევსკი თ. მკვდარი სახლის ჩანაწერები 1987 საჭ.აჭარა 2,19
130 882 გელაშვილი გ. ცა მაღალი 1986 თბილისი 0,27
131 882 ელიოზაშვილი მ. კურდღლის სიმღერა 1987 ნაკადული 1,18
132 882 ელანიძე რ, ბრძოლის ხეობა 1968 ნაკადული 0,43
133 882 კრისტა ვოლფი გაყოფილი ზეცა 1983 საქართველო 2,37
134 882 ვიშნია ოსტაპ მონადირის ღიმილი 1974 საბჭ.აჭარა                 3,00
135 882 ვასაძე ა. სამი დღე იოსებ სტალინთან 1,01
136 882 ზიფი კ.  ჰერაკლეს საოცარი თავგადასავალი 2007 ელფი 6,01
137 882 ზოშჩენკო მ. მზის ამოსვლის წინ 1986 განათლება 1,73
138 882 ზოლ;ა ე. შემოქმედება 1987 ნაკადული 3,47
139 882 ზაგორონსკი ე, მოთხრობა პოლმორფიზე 1968 საბჭ, საქ, 0,87
140 882 ზვიადაძე ა. გაზაფხულთან მიახლება 1996 ქუთაისი 1,01
141 882 თავბერიძე ე. რატომ დახვრიტეს ვლ. ჟვანია 1991 სარანგი 7,37
142 882 თავაძე ს. ქართული ფოლადი 1972 საბჭ.საქ. 1,37
143 882 ინანიშვილი რ, ბიბო 1987 ნაკადული 0,91
144 882 ივინი მ. დიდი საიდუმლოს კარიბჭესთან 1987 ნაკადული 1,01
145 882 ივანიძე ნ. ქართული მეზღაპრე თობალისი                 3,00
146 50,68
ჯამი
1 2 3 4 5 6 8
147 882 ავალიანი ჯ. ლიტერატურის თეორია 2007 მოწამეთა 5,01
148 882 კალანდაძე ა. წყვდიადში ჩახედვა 1989 მერანი 5,51
149 882 კუჭუხიძე ა. სასარგებლო შეგონებანი 2000 კონა 1,01
150 882 კუხიანიძე ზ. ლექსები 1980 მერანი 1,21
151 882 კუხიანიძე ზ. ღამით ვარსკვლავთა ქონგურებზე 1986 მერანი 2,51
152 882 კრისტი ა. მკვლელობა ქინგს ებოთში 1991 თამარიანი 16,51
153 882 კლდიაშვილი დ. მოთხრობები 1990 ნაკადული 2,51
154 882 კოსტერი შ. ელენშპიგელის ლეგენდა 1981 ნაკადული 6,25
155 882 კოროლკოვი ი. ოპერაცია ,,ფორტი” 1974 საბჭ.საქ. 0,71
156 882 კობახიძე შ. თავისუფლება ნამდვილი და მოჩვენ. 1987 საბჭ.საქ. 0,71
157 882 კლდიაშვილი დ. სამი მოთხრობა 1987 უნივერს. 0,18
158 882 კიკნაძე ზ. შუამდინარული მითოლოგია 2006 საარი 7,01
159 882 კილასონია ნ. ლექსები 1979 მერანი 1,75
160 882 კიკნაძე ზ. ქართული მითოლოგია 2007 ბაკმი 8,51
161 882 კვიცარიძე დ. ნდობა 1968 საბჭ.საქ. 1,35
162 882 დვალი ნ. ნაცრისფერი საფარველი 1999 ქუთაისი 0,95
163 882 დავითაშვილიმ. რეპორტაჟ საქართველოდან 1971 საბჭ.საქ. 1,77
164 882 გაგოშიძე შ. ჯადოსნური ბგერები 1988 ნაკადული 0,95
165 882 კელერმანი ბ. ძმები შელენბერგები 1970 ნაკადული                 2,00
166 882 კახაძე ვ. პირველი მერცხალი 1978 თბილისი 0,45
167 882 კაშმაძე შ. ვანო ჯავახიშვილი 1962 ხელოვნება 2,56
168 882 კოლოდი კ. პინოქიო 2006 ცოტნე 3,01
169 882 კოპალეიშვილი ვ. მთებიდან კალენდრებამდე 1991 საქართ. 2,56
170 882 ლუისი კ. ლომი,ჯადოქარი და ტანს. კარადა 2008 თბილისი 1,01
171 882 ლუისი კ. ჯადოქრის დისწული 2008 თბილისი 4,51
172 882 ლორია პ. დაბადების დღე 1968 ნაკადული 0,25
173 882 ლოკვუდი დ. მე აბორიგენი 1979 საქართველო 1,17
174 882 ლეონიძე გ. ლექსები 1978 საბჭ.საქ. 1,91
175 882 ლერმონტოვი მ. ჩვენი დროის გმირი 1986 ნაკადული 1,28
ჯამი 85,12
1 2 3 4 5 6 8
176 882 ლეონიძე გ. ლექსები 1978 საბჭ.საქ. 1,11
177 882 ლებანიძე მ. კრებული 1981 1981 საბჭ.საქ. 1,01
178 882 ლებანიძე  მ. ლექსები 1981 ნაკადული 2,51
179 882 ლისტი ფერენც შოპენი 1987 ნაკადული 2,21
180 882 მთვარელიძე მ. 1988 უნივერს. 0,85
181 882 მარკესი გ. პატრიარქის შემოდგომა 2006 სიესტა 10,15
182 882 მალაზონია ლ. 1982 საბჭ.საქ. 1,41
183 882 მღვიმელი შ. ლექსები 1973 ნაკადული 1,73
184 882 მუმლაძე კ. ყირიმის მიწაზე 1971 საბჭ.საქ. 0,41
185 882 მენაბდე ლ. 1988 მერანი 1,11
186 882 მელნიკოვი დ. შეთქმულება გერმანიაში 1969 ირისთონი 1,83
187 882 მგელაძე გ. ცდა,რომელიც გამოცდილებად იქცა 1982 საბჭ.საქ. 0,75
188 882 მაღრაძე ე. რად სოფელო 1984 საბჭ.საქ.                 1,80
189 882 მიზანდარი ვ. უკვდავი კაცი 1983 საბჭსაქ 1,21
190 882 მორუა ა. ლიტერატურა და პორტრეტები 1983 განათლება 4,61
191 882 მორუა ა. სამი დიუმა 1982 ნაკადული 4,51
192 882 მორუა ა. სამი დიუმა 1983 ნაკადული 4,51
193 882 მოპასანი წუთისოფელი 1983 საბჭ.საქ. 3,31
194 882 მჭედლიძე ა. კონსტანტინე გამსახურდია 1975 განათლება 0,12
195 882 მარკესი გ. მარტოობის ასი წელი 2006 სიესტა 10,15
196 882 მუჩიაშვილი ბ. ქართული კერძები 1991 ქუთაისი 1,01
197 882 ნუცუბიძე ქ. შალვა ნუცუბიძე 1988 ნაკადული 1,71
198 882 ნუცუბიძე ლ. აბა, გამოიცანი 0,51
199 882 ნორვუდი ვ. მარტომარტო ჯუნგლებში 1969 საბჭ.საქ. 0,93
200 882 ნოზაძე დ. დიდი რუსი მოგზარები 1957 თბილისი 5,51
201 882 ნიშნიანიძე გ. ხიშტად ქცეული კალამი 1985 თბილისი 0,65
202 882 ნიჟარაძე ე. მზე ამოვა 1990 მერანი 2,61
203 882 ნიჟარაძე ე. ვარსკვალები 1981 მერანი                 0,50
204 882 ნარიმანიძე ს. ფიქრი მოგზაური 1983 მერანი 1,11
205 882 ნაცვალაძე დ. პეტრას სტუმარი 1979 საბჭ.საქ. 0,49
ჯამი 70,33
1 2 3 4 5 6 8
206 882 მაჭავარიანი მ. თქვი 1971 მ ერანი 2,01
207 882 ნადირაძე ჯ. მოთხრობები 1989 ნაკადული 2,75
208 882 დამაკვირდი 1970 თბილისი 0,27
209 882 ოუელი ჯ. ცხოველების ფერმა 1992 გულანი 1,01
210 882 ორბელიანი ს. სიბრძნე-სიცრუისა 1986 თბილისი 2,51
211 882 ოსტროვსკი  ნ. როგორ იწრთობოდა ფოლადი 1988 ნაკადული 4,51
212 882 პრონიკოვი ვ. იაპონელები 1991 მეცნიერება 9,15
213 882 პინტო ო. ჯაშუშებზე მონადირე 1972 საბჭ.საქ. 1,31
214 882 პო ე. მოთხრობები 1982 საბჭ.საქ. 1,01
215 882 პუსკინი ა. ოქროს მამლის ზრაპარი 2003 საქართველო 1,51
216 882 პერო შ. ზღაპრები 2003 ცოტნე 3,61
217 882 პუშკინი ზღაპარი 2006 თბილისი 1,51
218 882 როყვა შ. რომელ ეროვნებას ეკუთვნოდა სტალინი 1990 საბჭ.აჭარა                 1,00
219 882 რასპე ე. მიუნჰაუზენის თავგადასავალი 2003 წიგ.სააგ. 3,01
220 882  რუსთაველი შ. ვეფხისტყაოსანი 1986 საბჭ.საქ. 2,41
221 882 რაზიკაშვილი თ. მოთხრობები თბილისი 1,21
222 882 რაზიკაშვილი ა. არ დავიწყება ძველისა 1984 ნაკადული 0,27
223 882 როტერდამელი ე. შესხმა სისულელისა 2007 ბაკმი 5,01
224 882 რამზეი რ. იყო და არა იყო 1983 საბჭ.აჭარა 2,21
225 882 რატიანი ზ. მღერის ოხოხოია 1967 თბილისი 0,18
226 882 როსტომაშვილი ი. მოდი ვნახოთ ვენახი 1990 ნაკადული 0,18
227 882 ტოლსტოი ა. ოქროს გასაღები 2003 თბილისი 2,31
228 882 ტროეპოლსკი გ. შავყურა თეთრი ბიმი 1986 ნაკადული 0,55
229 882 ტაბიძე გ. არტისტული ყვავილები 2005 საარი 5,01
230 882 ტაბატაძე  კ. ფუძის ანგელოზი 1983 ნაკადული 1,41
231 882 ულმანი ჯ. მყინვართა ვეფხვი 1978 საბჭ.საქ. 2,61
232 882 უიალდი ო. ბროწეულის სახლი 1991 განათლება 7,41
233 882 უტილოვი ვ. ჩარლზ ლაუტონი 1986 ხელოვნება 1,31
234 882 უინსეტი ს. კრისტინი ლავრანსის ასული 1969 საქართველო 1,65
235 882 უოტენი  ჯ.მკვლელობის თანამონაწილენი 1968 საბჭ.საქ. 1,51
236 882 სემუელსი რ. ებრაელთა ისტორიის გზაზე 1990 თელავივი 10,01
ჯამი 80,42
1 2 3 4 5 6 8
237 882 სიმენონი ჟ. ყვითელიძაღლი 1970 ირისთონი 2,75
238 882 სანადირაძე გ. 1972 საბჭ.აჭარა 0,75
239 882 სიხარულიძე უ. ზღვის ტალღებზე 1987 საბჭ.აჭარა 0,41
240 882 სადრაძე ო. სიცილის სამყაროში საქართველო 1,51
241 882 სულაკაური ა. სალამურას თავგადასავალი 2007 ბ.სულ. 9,01
242 882 სტენდალი ლეონარდო და ვინჩის ცხოვრება 2007 პეგასი 9,01
243 882 სანადირაძე გ. აკრძალული თამაშები 1988 საბ.საქ. 2,01
244 882 სიხარულიძე ლ. ქუდიანი და უქუდო 1968 მერანი 1,71
245 882 ფურნიე ა. დიდი მოლნი 1987 მერანი 1,65
246 882 ფრანსი ა. ღმერთებს სწყურიათ 1988 საბ.აჭარა 2,21
247 882 ფოცხიშვილი მ. სარკე სარკეში 1979 მერანი 1,61
248 882 ფირცხალავა ს. მოგონებათა ფურცლები 1988 საბჭ, საქ, 1,41
249 882 ფადეევი ა. ახალგაზრდა გვარდია 1969 ნაკადული 2,45
250 882 ფანჯიკიძე გ. ოქროს გუნდი 1965 საბჭ.საქ. 0,29
251 882 ქართული ხალხური ზღაპრები 2005 ცოტნე 5,01
252 882 ქანბიე ერთგული და მოღალატე ცოლები 1978 საბჭ.საქ. 2,95
253 882 ქადაგიძე ქონდრისკაცი წინწკალა 1989 ნაკადული 0,31
254 882 ქინქლაძე დროშის ბიბლიოთეკა 1990 ცკ.გამომც. 0,31
255 882 ღამბაშიძე მონადირის ცნობარი 1969 საბ,საქ. 1,21
256 882 ღლონტი ც. მუხრან მაჭავარიანი 1987 განათლება 1,71
257 882 ყაჭეიშვილი ი. გაქცევა 1983 ნაკადული 1,21
258 882 შურღაია ბ. ქართველები იტალიის მთებში 1971 ნაკადული 0,51
259 882 შმაელოვა როდის მოვა დორა 1986 ნაკადული 0,38
260 882 შექსპირი უ. იულიუს კეისარი 2004 ლიტერა 5,01
261 882 შექსპირი ჰამლეტი 2004 ლიტერა 5,01
262 882 შექსპირი მაკბეტი 2004 ლიტერა 5,01
263 882 შექსპირი მეფე ლირი 2004 ლიტერა 5,01
264 882 შექსპირი ოტელო 2004 ლიტერა 5,01
265 882 შამანიძე ნ. თბილისელი ბიჭები 1988 თბილისი 0,38
266 882 ცვაიგი შ. ცხოვრების ორი მგოსანი 1986 მერანი 1,83
267 882 ციბაძე ა. ვარძიიდან ზაჰესამდე 1968 ნაკადული 0,93
ჯამი 78,57
1 2 3 4 5 6 8
268 882 ძნელაძე გ. ლექსები 1979 საბჭ.საქ. 1,15
269 882 ჭელიძე ვ. ცხოვრება ივანე მაჩაბელი 1987 მერანი 3,91
270 882 ჭიჭინაძე რ. ნადირობა ოქროს მთებში 1988 საბჭ.საქ. 2,25
271 882 ჭიჭინაძე ა. ზაფხული ჩემს უბანში 1967 ნაკადული 0,41
272 882 ჭავჭავაძე ი. მგზავრის წერილები 1987 საბჭ.აჭარა 1,51
273 882 ჭავჭავაძე ი. მოამბე 1996 თბილისი 1,01
274 882 ჭავჭავაძე ი. მოამბე 1996 თბილისი 1,01
275 882 ჭავჭავაძე ი. მოამბე 1996 თბილისი 1,01
276 882 ხერგიანი მ. პირველი ღამის თევა 1966 ნაკადული                 2,00
277 882 ხვედელიძე გ. ლენინგრადის მისადგომებთან 1968 საბჭ.საქ.                 2,00
278 882 ხიხინაშვილი ბ. თილისმა 1997 მოწამეთა 2,01
279 882 ხიხინაშვილი ბ. შურისმაძიებელი 1997 მოწამეთა 2,01
280 882 ხოშტარია ლ. გამოცანები 2005 გოგიავა 1,01
281 882 ხოშტარია ლ. გამოცანები 2005 გოგიავა 1,01
282 882 ხოშტარია ლ. გამოცანები 2005 გოგიავა 1,01
283 882 ხოშტარია ლ. გამოცანები 2005 გოგიავა 1,01
284 882 ხოშტარია ლ. გამოცანები 2005 გოგიავა 1,01
285 882 ბაქრაძე ა. ილია ჭავჭავაძე 2006 პეგასი 7,01
286 882 ჯინჭარაძე ვ. ჩვენ დედამიწაზე დავდივართ 1989 ნაკადული 0,31
287 882 ჯანელიძე ა. მოგონებები 1988 უნივერს. 1,21
288 882 ჯა ოშვილი ვ. ქუთაისი 1989 მევნიერება 7,71
289 882 ჯალაღონია რ. რისკის არითმეტიკა 1968 მერანი 1,01
290 0030 ქადაგიძე კ. გერმან.ქარ.მათემატ.ლექსიკონი 1989 განათლება 5,91
291 0030 ახვლედიანი გ. ქართულ-რუსული ლექსიკონი 1942 თბილისი 5,51
292 117 სარიშვილი ტ. ზრდილობის ანბანი 1971 განათლება 0,53
293 117 გუგუშვილი პ. მოსახლეობა 1985 მეცნიერება 1,31
294 000 ვიდენოვი ბ. რჩევა მოყვარულ მებაღეს 1989 საბჭ.სქ 2,61
295 000 მამარდაშვილი მ. საუბრები ფილოსოფიაზე 1992 მეცნიერება 2,01
296 882 ჩხეიძე ო. ტინის ხიდი 1968 საბჭ.საქ. 1,51
297 000 კეკელიძე ჯ. დრო და კალენდარი 2007 ინტელექტი 1,01
298 882 ჩაჩანიძე რ. საათი მრიცხველის ჟამისა 1974 მერანი 0,81
ჯამი 63,79
1 2 3 4 5 6 8
299 882 ჩაკოვსკი ა. ბლოკადა 1979 ირისთონი                 2,50
300 882 ჩვენი საუნჯე ტ18 1961 ნაკადული                 3,90
301 882 მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები 2007 გ.ქარჩხაძე                 5,00
302 882 ჰაუფი ვ. ქარავანი 2006 პრინტი                 2,00
303 882 ჰაუფი ვ. პატარა მუკი 2006 პრინტი                 3,00
304 0030 გოლეთიანი გ. ქართულ-რუს.სასაუბრო 1981 უნივერს.                 1,85
305 882 მაისურაძე ე. ოთხი წელი ჭექა-ქუხილში 1977 მერანი                 2,00
306 882 ავალიანი ჯ. ლიტერატურის თეორია 2007 მერანი                 5,00
307 882 გიორგაძე თ. ჭადრაკის გზაჯვარედინებზე 1992 სამშობლი                 1,00
308 779 გიორგაძე თ. მეოთხედი საუკუნე ჭადრაკის ტახტზე 1987 ცოდნა                 0,50
309 779 სიხარულიძე გ. ქართველი სპორტსმენები 1970 საბჭ.საქ.                 2,10
310 779 ხარაბაძე თ. ცნობარი 1982 ქუთაისი                 1,20
311 779 აკოფოვი გ. ფეხბურთი 1982 თბილისი                 1,65
312 779 ფანჯიკიძე გ. დინამო 1981 საბჭ.საქ.                 1,10
313 779 აკოფოვი გ. ფეხბურთი 1982 თბილისი                 1,65
314 779 გუგუსვილი ნ. ჩემპიონატი 1974 საქართველო                 0,30
315 779 ჯაფარიძე ზ. ფეხბურთი თბილისი                 0,45
316 779 ნადარეიშვილი გ. ეტიუდები                 0,05
317 779 ნესინი გ. ენდშპილი 1990 მოსკოვი                 5,50
318 779 კამაროვი ა. ფეხბურთი 1969 მოსკოვი              45,00
319 779 ფეხბურთი-82 1982 თბილისი                 1,30
320 779 მგელაძე გ. კინოკურიოზები 1991 მერანი                 1,00
321 779 მგელაძე გ. სერგო ზაქარიაძე 1985 ხელოვნება                 1,30
322 779 სეფაშვილი ო. ლეგენდა ვარსკვლავზე 1984 თბილისი                 1,65
323 779 ნადარეიშვილი გ. ეტიუდები 1975 საბჭ.საქ.                 0,95
324 779 ურუშაძე ნ. სესილია თაყაიშვილი 1988 ხელოვნება                 1,83
325 779 მახარაძე კ. პირველი რეპორტაჟი 1967 ნაკადული                 0,75
326 779 ვასილიევი სიკეთე 1975 თბილისი                 0,40
327 779 ნადარეიშვილი გ. ეტიუდები 1990 საქართველო                 9,55
328 222 რენანი ქრისტეს ცხოვრება 1990 მერანი                 9,15
329 0 ბონკი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო 1994 მოწამეთა                 5,00
ჯამი            118,63
1 2 3 4 5 6 8
330 0 ბონკინი ინგლისური ენის სახელმძღვანელო 1994 პერგამენტი                 5,00
331 113 სუხომლინსკი ვ. მშობელთა პედაგოგიკა 1981 ცოდნა                 0,95
332 113 სუხომლინსკი ვ. მშობელთა პედაგოგიკა 1981 ცოდნა                 0,95
333 0 გოგილაშვილი მ. გზებზე მოძრაობის წესები 1987 საბჭ.საქ.                 0,90
334 0 ჩხეიძე ჯ. 1000 რატომ 1992 განათლება                 1,00
335 0 ბავშვთა უფლებათა კონვენცია                 1,00
336 334 ინწკირველი გ. საქ.სახ. და სამ.საფ. 2000 განათლება                 2,00
337 334 ინწკირველი გ. საქ.სახ. და სამ.საფ. 2000 განათლება                 2,00
338 553 კლაინი ბ. ფიზიკოსები და კვანტური 1984 საბჭ.საქ.                 1,70
339 551 რენი ა. დიალოგები მატემატიკაზე 1981 ნაკადული                 3,00
340 551 ქურჩიშვილი ა. შებრუნებული ტრიგ.ფუნქციები 1971 უნივერს.                 0,38
341 551 ქუხიანიძე ა. სახალისო მათემატიკა                 1,00
342 334 მეფისაშვილი გ. საქ.სისხლ.სამ.საპ.კოდექსი 1997 უფლება                 9,15
343 334 ალექსიძე ლ. თანამედროვე საერთ.სამართ 1994 თბილისი                 5,00
344 662 გვარამია გ. ინფორმატიკის და გამოთ.საფუძვლები 1992 განათლება                 0,70
345 553 ლანდაუ ლ. რა არის ფარდობითობის თეორია 1985 საბჭ.საქ.                 0,38
346 882 გოგებაშვილი ი. იავნანამ რა ჰქმნა 1988 საბჭ.აჭარა                 1,70
347 882 ძიძიგური შ. სიტყვის ცხოვრება 1988 მერანი                 3,70
348 882 შალამბერიძე გ. ქართული ენის პრაკტიკუმი 1974 განათლება                 0,38
349 882 ასათიანი ლ. რჩეული 1988 საბჭ.საქ.                 2,00
350 882 გოგებაშვილი ი. რჩეული ტ3 1990 განათლება                 7,40
351 882 გოგებაშვილი ი. რჩეული ტ1 1989 განათლება                 7,40
352 882 ირამაძე ა. ჩვენი სერგო 1986 საბჭ.საქ.                 1,50
353 882 თბილისი 1966 ნაკადული                 0,70
354 882 ჭელიძე ე. ღვტისმსობლის დაუჯდომელის გამო                 1,83
355 223 ჭელიძე ე. ფსალმუნება ივერიონი                 1,00
356 223 კვირიკელი თ. საეკლესიო ისტორია 2008 ივერიონი              10,00
357 223 საეკლესიო ბიბლიოთეკა ფსალმუნები 2006 ივერიონი              10,00
358 223 სინელი კლემაქსი 2008 ივერიონი              10,00
359 227 ქრისტეს გზა 2007 ხარება              10,00
ჯამი            102,72
1 2 3 4 5 6 8
360 223 საეკლესიო ბიბლიოთეკა ფსალმუნები 2009 ივერიონი              30,00
361 223 კესარიელი ე. საეკლესიო ისტორია 2007 ივერიონი              30,00
362 223 ლოცვანი 2006 ივერიონი              15,00
363 223 მწირის გულახდილი საუბრები მოძღვართან 2008 ივერიონი              20,00
364 223 ვლახოსი ი. მართლმადიდებელი ფსიქოპათია 2008 ივერიონი              20,00
365 223 ძველი ქართ.ლიტერატურა 2008 ივერიონი              30,00
366 116 ბაქრაძე ლოგიკა 1955 თბილისი                 2,90
367 551 ბენდუქიძე ა. მათემატიკა 1988 ნაკადული                 1,00
368 223 ყუბანეიშვილი ნ. ძველი აღთქმის ისტორია 1970 მეცნიერება              10,85
369 223 ცხოვრების წიგნი                 3,00
370 223 ყუბანეიასვილი საღვთო ისტორია 1966 ქუთაისი                 9,15
371 223 იესო ქრისტეს ცხოვრება 1991 ხელოვნება              36,25
372 223 სახარება ყმაწვილთათვის 1989 თეატრი                 3,70
373 117 ნიკოლეიშვილი ბ. სასცენო მეტყვ.კომპლექ.სწ. 1987 განათლება                 0,70
374 661 სურმანიძე რ. მცირე კარაბადინი 1990 ჭოროხი                 5,50
375 0 molinsky s. english grammar                 2,00
376 0 spuroebur english                 2,00
377 0 შეველევა ს. ინგლისური ენა ბიზნესმენთთათვის 1990 მოსკოვი                 5,00
378 993 ჯავახიშვილი ისტორიული რარიტეტი                 3,00
379 551 ჩაჩანიძე გ. ალგებრა და საქ.ისტორია 1991 განათლება                 0,50
380 881 იყვნენ ჩეკისტები 1988 მერანი                 3,35
381 581 ჭავჭანიძე შ ბოტანიკური ვიქტორინა 1988                 1,00
382 0 ხოშტარია ლ. სულის საგზალი                 3,00
383 830 ვილჰელმ ჰაიდ ცხვირა ჯუჯა 2008 მაცნე                 1,50
384 820 კოსმან ლ. ინგლისურ-რუსული სასაუბრო                 1,00
385 820 მკრტიჩიან ინგლისური 1977 მოსკოვი                 0,75
386 860 ესპერანტო ვენტო 1991                 2,00
387 850 ფოგაზარო პიკოლო                 3,00
388 850 პირანდელო მატია პასკა                 3,00
389 840 სტევენსონი ლა ფრანცია ვერა                 3,00
390 860 მანზონი იპრემესი სპროსი                 3,00
ჯამი            252,15
1 2 3 4 5 6 8
391 820 ტვენი მ. უფლისწული და მათხოვარი 2008 საქ.მაც.                 1,50
392 850 იტალიური ლიტერატურა                 3,00
393 850 ვერგა ჯ.                 3,00
394 820 ინგლისურის გაკვეთილი                 2,00
395 820 ინგლისურის გაკვეთილი                 2,00
396 820 ინგლისურის გაკვეთილი                 2,00
397 820 ინგლისურის გაკვეთილი                 2,00
398 820 ოქსფორდის ლექსიკონი 2007 გია ქარჩხაძე              19,00
399 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
400 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
401 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
402 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
403 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
404 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
405 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
406 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
407 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
408 0030 ქართული ისტორიები                 1,00
409 0030 დიალოგი ალმანახი                 5,00
410 0030 დიალოგი ალმანახი                 5,00
411 0030 ეროვნული სასწავლო გეგმა                 7,00
412 0030 ეროვნული სასწავლო გეგმა                 7,00
413 0030 ეროვნული სასწავლო გეგმა                 7,00
414 0030 ეროვნული სასწავლო გეგმა                 7,00
415 0030 ეროვნული სასწავლო გეგმა                 7,00
416 0030 ეროვნული სასწავლო გეგმა                 7,00
417 0030 სადამრიგებლო საათის პროგრამა                 7,00
418 0030 სადამრიგებლო საათის პროგრამა                 7,00
419 0030 წიგნი და სამყარო                 6,50
420 0030 სწავლებისა და სწავლის ახალი მიდგომები 2003                 5,00
421 0030 2009წლის ეროვ.სასწ.ოლიმპიადა                 5,00
ჯამი            127,00
1 2 3 4 5 6 8
422 0030 დამატებითი მეთოდური რეკომენდაციები                 5,00
423 0030 მასწავლებელი#1 2009                 3,00
424 0030 მასწავლებელი#6 2009                 3,00
425 0030 მასწავლებელი#6 2009                 3,00
426 0030 გზამკვლევი მასწავლებლისათვის 2009                 5,00
427 0030/tdtr td ბუნებისმეტყველება კატალოგი 2009 პრინტი                 5,00
428 0030 მასწავლებელი#1 2009 პრინტი                 5,00
429 0030 ბუნებისმეტყველება კატალოგი 2009 პრინტი                 5,00
430 0030 ბუნებისმეტყველება კატალოგი 2009 პრინტი                 5,00
431 0030 სწავლის უნარის დარღვევა 2010                 5,00
432 0030 მასწ.წიგნი ისტორია 7კლ. 2009                 5,50
433 0030 სავარჯიშოების კრებული 2009                 5,50
434 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
435 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
436 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
437 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
438 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
439 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
440 0030 განმარტებითი ლექსიკონი გან. სპეციალისტებისთვის 2007 განათლება                 5,50
441 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
442 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
443 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
444 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
445 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
446 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
447 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
448 0030 სავარჯიშოების კრებული ისტორიაში 2009 ლოგოსპრესი                 3,00
449 0030 2009წლის ეროვ.სასწ.ოლიმპიადამათემატიკაში 2009                 5,00
450 0030 2009წლის ეროვ.სასწ.ოლიმპიადა ფიზიკაში 2009                 5,00
451 0030 2009წლის ეროვ.სასწ.ოლიმპიადა ინფორმატიკაში 2009                 5,00
452 0030 განათლება 2008                 3,00
ჯამი            135,50
1 2 3 4 5 6 8
453 0030 განათლება 2008
454 0030 2009წლის ეროვ.სასწ.ოლიმპია ბიოლოგია                 5,00
455 0030 2009წლის ეროვ.სასწ.ოლიმპიადა ქიმია                 5,00
456 0030 კლასის მართვა                 5,00
457 0030 კლასის მართვა                 5,00
458 0030 სპორტული სახეობები 7და 8კლ.                 4,00
459 0030 სპორტული სახეობები 7და 8კლ.                 4,00
460 882 მითები 1987 ნაკადული                 1,00
461 0030 ტესტური დავალებების შექმნის ხელოივნება                 5,00
462 0030 კლასის მართვა                 5,00
463 0030 HEADVAY                 4,00
464 0030 HEADSTART                 4,00
465 0030 მერმისი კიდევაც დაიზრდებიან                 2,00
466 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
467 0030 სპორტული სახეობები 7და 8კლ.                 4,00
468 0030 HEADVAX                 4,00
469 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
470 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
471 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
472 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
473 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
474 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
475 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
476 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
477 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
478 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
479 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
480 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
481 0030 2000PLUS ENGLISH FOR SHOOLS                 4,00
482 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
483 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
ჯამი            119,00
1 2 ინგლისური ენის ტესტები 4 5 6 8
484 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
485 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
486 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
487 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
488 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
489 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
490 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
491 0030 ინგლისური ენის ტესტები                 3,00
492 0030 lengia casteellana                 2,00
493 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
494 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
495 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
496 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
497 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
498 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
499 0030 რუსული ენის ტესტები                 3,00
500 0030 რუსული ენის რვეული                 3,00
501 0030 JUGAMOS                 4,00
502 0030 lengia casteellana                 4,00
503 0030 HEADSTART                 4,00
504 0030 მოვიდა ლუწი,მოვიდა კენტი                 2,00
505 0030 მასწავლებლის წიგნი                 5,50
506 802 Tsiskarishvili n. First steps in English 1992 samshoblo                 5,00
507 802 Salikashvili T. 1995 ganatleba                 5,00
508 805 Macchi V. Modernes Utalihenisc 1995                 5,00
509 802 თუშმალიშვილი თ. ინგლისური 1963 ცოდნა                 2,00
510 803 ბახტაძე ე. გერმანული 1963 ცოდნა                 2,00
511 803 კავკასიძე გერმანული 9 1998 განათლება                 2,00
512 803 კავკასიძე გერმანული 9 1997 განათლება                 2,00
513 803 ზოლოტაროვა ვ. გერმანული 5 1996 განათლება                 2,00
514 802 ინგლისური ენა                 1,00
ჯამი              95,50
1 2 3 4 5 6 8
515 802.0 EXECISES 2                 1,00
516 802.0 EXECISES 2                 1,00
517 802.0 ინგლისური ენა                 1,00
518 802.0 გახოკიძე ა. ინგლისური ენის გრამატიკა 1993 განათლება                 3,00
519 802.0 იტალიური ენა 1994 ლანი                 3,00
520 803 გერმანული 8კლ.                 2,00
521 803 ბახტაძე ე. გერმანული 8კლ. 1963                 0,21
522 802.0 ჯაფარიძე ინგლისური 7კლ. 1985 განათლება                 0,38
523 802.0 თუშმალიშვილი თ. ინგლისური 9კლ. 1996 განათლება                 5,00
524 802.0 ტატიშვილი ნ. ინგლისური 3კლ. 2007 თბილისი                 5,00
525 802.0 ცისკარიშვილი ნ. ინგლისური 1988 განათლება                 5,00
526 802.0 ინგლისური 6კლ.                 5,00
527 802.0 ინგლისური 6კლ.                 5,00
528 802.0 Side by Side                 5,00
529 802.0 Side by Side                 5,00
530 802.0 Side by Side                 5,00
531 802.0 Side by Side                 5,00
532 803 კობახიძე ლ. გერმანული 6კლ. 2003 ინტელექტი                 8,50
533 803 კობახიძე ლ. გერმანული 6კლ. 2003 ინტელექტი                 8,50
534 809 არაბული ა. ქართული ენა 10კლ. 2009 წყაროსთვალი              10,00
535 557 ბარნაველი ნ. ბუნებისმცოდნეობა 1კლ. პრინტი                 8,00
536 809 მზე შინა და მზე გარეთა 2კლ. ლოგოსპრესი                 4,00
537 802.0 ჯაფარიძე ინგლისური  1 2 დონის სახელმძღვანელო ბაკ.სულაკაური                 8,00
538 809 ნაფეტვარიძე ქართული 7 8 9 10კლ. ბაკ.სულაკაური                 8,00
539 803 ახალკაცი მ. გერმანული 1 2 დონის სახელმძღვანელო ბაკ.სულაკაური                 8,00
540 857 ბარნაველი ნ. ბუნებისმცოდნეობა 2კლ. 2008 პრინტი              12,00
541 857 ბარნაველი ნ. ბუნებისმცოდნეობა 2კლ. 2008 პრინტი              12,00
542 857 ბარნაველი ნ. ბუნებისმცოდნეობა 2კლ. 2008 პრინტი              12,00
543 991 დევდარიანი მ. ეკ. და სოც. გეოგრაფია 1993 ლამპარი                 5,00
544 662 გიორგაძე ე. ლითონის სიმტკიცე 1977 საბ.საქ.                 1,00
545 662 შავგულიძე ა. ხაზვის ზოგადი კურსი 2005 განათლება                 1,00
ჯამი            162,59
1 2 3 4 5 6 8
546 662 შავგულიძე ა. ხაზვის ზოგადი კურსი 2005 განათლება                 2,00
547 662 ბელიაშვილი დ. ხაზვის ალბომი 9კლ. 2006 უნივერს.                 1,00
548 662 ბელიაშვილი დ. ხაზვის ალბომი 9კლ. 2006 უნივერს.                 1,00
549 662 ბელიაშვილი დ. ხაზვის ალბომი 9კლ. 2006 უნივერს.                 1,00
550 553 უშაკოვი მ. თვალსაჩინო ამოცანები ფიზიკაში 1997 საბ.საქ.                 3,00
551 553 იავორსკი ნ. ცნობარი ფიზიკაში 1981 მოსკოვი                 2,00
552 553 მარგველაშვილი ი. ფიზიკის ამოცანათა კრებული 1977 განათლება                 3,00
553 553 მიაკიშევი გ. ფიზიკა 1987 განათლება                 4,00
554 553 ბუხოვცევი ბ. ფიზიკა 1972 განათლება                 3,00
555 553 დემკოვიჩი ვ. ამოცანები ფიზიკაში 1967 განათლება                 3,00
556 553 პერიშკინი ა. ფიზიკა 1987 განათლება                 3,00
557 8881 გოგოლი ი. რჩეული 1985 მოსკოვი                 2,00
558 8881 ტოლსტოი ლ. რჩეული 1986 მოსკოვი                 3,00
559 333 კესოი გ. როგორ მოვიპოვოთ 1998 მოსკოვი                 2,00
560 553 ვალკეიშტეინი ბ. ფიზიკის ამოცანები 1973 მოსკოვი                 3,00
561 553 პოისკი ა. ფიზიკის ამოცანები 1977 მოსკოვი                 3,00
562 553 კემბროვსკი გ. ფიზიკა 1972 მოსკოვი                 3,00
563 553 პოკროსკოვო ა. ფიზიკა 1973 მოსკოვი                 3,00
564 553 ალექსანდროვ ი. ფიზიკა 1972 მოსკოვი                 3,00
565 553 ზუბოვი ბ. ფიზიკა 1972 მოსკოვი                 3,00
566 661 საბახტარიშვილი შ სამკურნალო წიგნი 1997 თბილისი                 1,00
567 661 საბახტარიშვილი შ სამკურნალო წიგნი 1997 თბილისი                 1,00
568 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
569 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
570 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
571 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
572 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
573 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
574 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
575 0 Norman S.NNeMean Business 1990 Songman                 3,00
576 779 კა;ანდარაშვილი მ. ს. ახმეტელის რეჟისურა 1986                 2,00
ჯამი              79,00
1 2 3 4 5 6 8
577 802 ტატიშვილი ნ. ინგლისური63კლ. ფავორიტი                 5,50
578 802 ტატიშვილი ნ. ინგლისური63კლ. ფავორიტი                 5,50
579 802.0 გოქსაძე ლ. ინგლისური 11კლ. 2007                 8,50
580 802.0 Drisoll n. Meetings and discussions 1990 Congan                 5,00
581 802.0 Drisoll n. Meetings and discussions 1990 Congan                 5,00
582 882 გოგებაშვილი ი. დედა ენა 1912 თბილისი                 3,00
583 802 ბონკი ი. ინგლისური ენის სახ. მოსკოვი                 4,00
584 8881 ნიორაძე ბ. ვისწავლოთ რუსულად საუბარი 1988 თბილისი                 3,00
585 8881 კანკოვა მ. რუსული წერა 1985 განათლება                 2,00
586 802 გახოკიძე ა. ინგლისური ენის გრამატიკა 1993                 3,00
587 802 არაგონესი გერმანულის გრამატიკა                 3,00
588 802 ბრენეტი ა.                 1,00
589 0030 მაჭარაშვილი მ. ლექსიკონი 1976 განათლება                 4,00
590 883 მაჩალოვა მ. გერმანული ენა 1974 მოსკოვი                 3,00
591 884 ნემსაძე ა. რუსული ლიტერატურა 1995 განათლება                 2,00
592 882 ბარუზდიმი ს. მოთხრობები 1986 ბაქო                 2,00
593 882 აქსაკოვი ე, ყვავილი 1987 ნაკადული                 1,00
594 553 კოზელი ე. ამოცანები ფიზიკაში                 2,00
595 553 ვოლკეიშტეიმი ბ. ფიზიკა 1976 მოსკოვი                 3,00
596 333 პოდდუბნი ფ.შექმნის ხელოვნება 1990 მოსკოვი                 3,00
597 333 ბელაუსოვა რ. ეკონომიკის მართვა 1986 მოსკოვი                 3,00
598 333 ჩინსლოუ ტ. მენეჯმენტი 1982 მოსკოვი                 3,00
599 8881 ბერიძე ი. რუსული ენა 1999 განათლება                 2,00
600 8881 გელაშვილი ი. რუსული ენა 1962 განათლება                 2,00
601 8881 გოლეთიანი გ. ქართულ-რუს.სასაუბრო 1962 თბილისი                 2,00
602 8881 ახვლედიანი გ. რუსული ენა 1995 განათლება                 2,00
603 8881 ახვლედიანი გ. რუსული ენა 1978 განათლება                 2,00
604 8881 ისოვი ი. მოთხრობები 1986 ბაქო                 3,00
605 8881 ახვლედიანი გ. რუსული ენა 1974 განათლება                 2,00
606 8881 აქსაკოვი ე, ყვავილი 1987 ნაკადული                 1,00
607 557 აკიმუშკინი ი. სახალისო ბიოლოგია 1991 მეცნიერება                 2,00
ჯამი              92,50
1 2 3 4 5 6 8
608 557 აკიმუშკინი ი. სახალისო ბიოლოგია 1991 მეცნიერება                 2,00
609 557 აკიმუშკინი ი. სახალისო ბიოლოგია 1991 მეცნიერება                 2,00
610 557 გაგნიძე რ. ბუნების კარი 1988 ნაკადული                 3,00
611 554 ლომსიანიძე ქიმიის ამოცანები 1998 განათლება                 3,00
612 554 ხოდაკოვი არაორგანული ქიმია 1988 განათლება                 3,00
613 554 ლომსიანიძე ქიმიის ამოცანები 1999 განათლება                 3,00
614 554 ლომსიანიძე ქიმიის ამოცანები 1999 განათლება                 3,00
615 554 ლომსიანიძე ქიმიის ამოცანები 1999 განათლება                 3,00
616 554 ლომსიანიძე ქიმიის ამოცანები 1999 განათლება                 3,00
617 991 დარჩიაშვილი ნ. კონტინენტების გეოგრაფია 1997 თბილისი                 5,00
618 991 დარჩიაშვილი ნ. კონტინენტების გეოგრაფია 1997 თბილისი                 5,00
619 991 ჯავახიშვილი ა. ფიზიკური გეოგრაფია 1985 განათლება                 5,00
620 991 ნეიძე ვ. გეოგრაფია 7კლ. ლოგოსპრესი              10,00
621 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
622 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
623 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
624 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
625 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
626 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
627 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
628 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
629 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
630 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
631 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
632 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
633 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
634 კონტურული რუკები2009 1996 /td                 3,00 ისტორიაში                 2,00
635 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
636 კონტურული რუკები ისტორიაში                 2,00
637 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
638 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
ჯამი              86,00
1 2 3 4 5 6 8
639 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
640 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
641 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
642 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
643 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
644 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
645 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
646 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
647 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
648 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
649 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
650 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
651 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
652 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
653 კონტურული რუკები გეოგრაფიაში                 2,00
654 განთიადი2009              12,00
655 განთიადი2009              12,00
656 განთიადი2009              12,00
657 განთიადი2009              12,00
658 განთიადი2009              12,00
659 განთიადი2009              12,00
660 განთიადი 2010              12,00
661 განთიადი 2010              12,00
662 განთიადი 2010              12,00
663 განთიადი 2010              12,00
664 განთიადი 2010              12,00
665 განთიადი 2010              12,00
666 551 გოგიშვილი გ. ალგებრა 9კლ. 2005 ინტელექტი              11,00
667 551 ბერიძე დ. ზეპირი მეცადინეობა ალგებრაში 1966 განათლება                 3,00
668 551 მაკარევიჩი ი. ალგებრა 1987 განათლება                 3,00
669 551 გოგიშვილი გეომეტრია 2004 ინტელექტი              11,00
ჯამი            202,00
1 2 3 4 5 6 8
670 551 ბოკუჩავა ი. მათემატიკის ტესტები 1992 მეცნიერება                 2,00
671 551 კალმოგოროვი ალგებრა 1987 განათლება                 3,00
672 551 ვიგოდსკი მ/ ელემენტარული მათემატიკა 1978 მოსკოვი                 3,00
673 551 ანდრეევი ნ. გეომეტრია 1967 მოსკოვი                 3,00
674 551 აბრამოვი ა. მათემატიკის საკითხები 1980 მოსკოვი                 3,00
675 551 ლიდსკი ბ. ამოცანებიმათემატიკაში 1973 მოსკოვი                 3,00
676 551 ანდრეევი ნ. გეომეტრია 1965 მოსკოვი                 3,00
677 551 ციპკინი ა. ცნობარი მათემატიკაში 1991 მოსკოვი                 3,00
678 991 მესიაცევა ლ. პატარა ატლასი 1981 მოსკოვი                 4,00
679 882 ხუციშვილი ს. მშობლიური ლიტერატურა 1992 განათლება                 5,00
680 882 კეკელიძე ქართული ლიტ. ქრესტ. 1987 განათლება                 5,00
681 882 ჭყოიძე ნ. მშობლიური ლიტ. 1982 განათლება                 5,00
682 882 ხუციშვილი ს. მშობლიური ლიტერატურა 1992 განათლება                 5,00
683 882 რამიშვილი ვ. ქართული ენა 1988 განათლება                 5,00
684 882 კეკელიძე მშობლიური ლიტ. 1983 განათლება                 5,00
685 882 ბენაშვილი დ. ქართული ლიტერატურა 1965 განათლება                 5,00
686 882 ვაშაკიძე ლ. მშობლიური ლიტერატურა 1994 განათლება                 5,00
687 882 დევდარიანი კ. ქართული ქრესტომათია 1988 განათლება                 5,00
688 882 კეკელიძე ქართული ლიტ. ქრესტ. 1989 განათლება                 5,00
689 882 გულდამაშვილი ე. კლასგარეშე ლიტ. 1992 განათლება                 5,00
690 882 რამიშვილი კლასგარეშე ლიტ. 1995 განათლება                 5,00
691 882 ბარამიძე ქარტული ლიტ. 1977 განათლება                 5,00
692 882 დევდარიანი კ. ქართული ქრესტომათია 1989 განათლება                 5,00
693 882 გულდამაშვილი ქართული ლიტერატურა 1996 განათლება                 5,00
694 551 გოგიშვილი მათემატიკა 8კლ. 2007 ინტელექტი              11,00
695 551 ბერიშვილი მათემატიკა 2007 ბაკ.სულაკაური              11,00
696 553 კამენცკი ფიზიკის ამოცანები 1982 განათლება                 1,66
697 553 ბასიაშვილი ე. ფიზიკის ამიცანების კრებული 1997 განათლება                 6,05
698 553 კობახიძე ვ. ამოცანები 1986 განათლება                 0,21
699 553 დემკოვიჩი ვ. ამოცანები ფიზიკაში 1971 განათლება                 1,77
700 553 კურკუმელი გ. ამოცანები ფიზიკაში 1979 განათლება                 1,66
ჯამი            135,35
1 2 3 4 5 6 8
701 553 ბუხოვცევი ბ. ფიზიკა 1997 განათლება                 1,00
702 553 კურკუმელი გ. ამოცანები ფიზიკაში 1979 განათლება                 5,00
703 553 გოგოლაძე ფიზიკა 11კლ. 2003 ინტელექტი                 5,60
704 553 გოგოლაძე ფიზიკა 11კლ. 2003 ინტელექტი                 5,60
705 553 ლორია ფიზიკა 10ა 2006 პრინტი                 4,70
706 553 ლორია ფიზიკა 10ა 2006 პრინტი                 4,70
707 553 ლორია ფიზიკა 10ა 2006 პრინტი                 4,70
708 553 შასკოლსკაია მ. ამოცანები ფიზიკაში 1974 მოსკოვი                 2,00
709 554 გოლდარფი ლ. ქიმიის ამოცანები 1990 განათლება                 0,93
710 554 ქიმია 7კლ.                 1,00
711 554 ცინცაძე არაორგანული ქიმია 10კლ. 1996 განათლება                 1,00
712 559 ზოოლოგია 6-7-კლ. 1982 განათლება                 1,00
713 554 ცინცაძე ქიმია 9კლ.                 4,00
714 809 ქართული ენის გრამატიკა                 1,00
715 993 კიკნაძე ზ. ისტორია 7კლ. ლოგოსპრესი              10,00
716 808 ინგლისური ზღაპარი                 1,00
717 558 ბოტანიკა                 1,00
718 591 ზოოლოგია 6-7-კლ.                 1,00
719 557 ბიოლოგია 9კლ. 2005 განათლება                 3,00
720 554 ვარდიაშვილი ქიმია 8კლ. 2003 ინტელექტი                 8,61
721 554 ვარდიაშვილი ტესტები 9კლ. 2004 ინტელექტი                 2,00
722 553 გედენიძე დ. ფიზიკა 2004 ინტელექტი                 8,78
723 553 ხვითარია კ. ფიზიკა 9კლ. 2004 თამარიონი                 5,00
724 553 ხვითარია კ. ფიზიკა 9კლ. 2004 თამარიონი                 5,00
725 553 სამუშაო რვეული სპექტრი                 3,00
726 553 სამუშაო რვეული სპექტრი                 3,00
727 553 სამუშაო რვეული სპექტრი                 3,00
728 553 ხვითარია ფიზიკა 7კლ. 2003 თბილისი                 4,00
729 553 სურგულაძე ფიზიკა 9კლ. ინტელექტი                 5,00
730 553 პერიშკინი ა. ფიზიკა 1995 განათლება                 1,00
731 553 პერიშკინი ა. ფიზიკა 1995 განათლება                 1,00
ჯამი            107,62
1 2 3 4 5 6 8
732 553 პერიშკინი ა. ფიზიკა 1995 განათლება                 1,00
733 553 პერიშკინი ა. ფიზიკა 1995 განათლება                 1,00
734 334 ბავშვი და სამართალი 2009 თბილისი                 2,00
735 553 სურგულაძე ფიზიკა 9-7კლ. 1999 ინტელექტი                 5,00
736 553 სურგულაძე ფიზიკა 9-7კლ. 1999 ინტელექტი                 5,00
737 334 ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დასაც. 1991 თბილისი                 3,66
738 553 სურგულაძე ფიზიკა 9-7კლ. 1999 ინტელექტი                 5,00
739 551 ტელიაკოვსკი ალგებრა 8კლ. 1988 განათლება                 4,00
740 778 ქართული მუსიკა 1978 თბილისი                 4,83
741 551 თოფურია მათემატიკა 2ნაწ. 1991 განათლება                 4,84
742 551 თოფურია მათემატიკა 2ნაწ. 1991 განათლება                 4,00
743 551 თოფურია მათემატიკა 2ნაწ. 1991 განათლება                 4,00
744 551 თოფურია მათემატიკა 2ნაწ. 1991 განათლება                 4,00
745 551 რუხაძე მათემატიკა 4კლ. 2005 პედაგოგიკა                 8,90
746 551 ქელბაქიანი მათემატიკის ამოცანები 1983 განათლება                 1,11
747 551 კოსტრიკინა ამოცანები მათემატიკაში 1986 განათლება                 0,27
748 803 გერმანული საკითხავი                 3,00
749 770 ხელმარჯვეობა სკოლამდელ ასაკში 1989 განათლება                 2,76
750 770 ხუსკივაძე ლ. ბექა ოპიზარი 1975 ხელოვნება                 0,64
751 802.0 ინგლისური მოთხრობა                 2,00
752 770 თაბორიძე მ. საუბარი ხელოვნებაზე 1977 ხელოვნება                 4,02
753 8881 ლორთქიფანიძე მ.რუსული ენა 3კლ. ინტელექტი                 5,00
754 8881 ლორთქიფანიძე მ.რუსული ენა 3კლ. ინტელექტი                 5,00
755 8881 რევია მ. რუსული 7კლ. 2008 დიოგენე                 4,50
756 8881 რევია მ. რუსული 8კლ. 2008 დიოგენე                 6,20
757 8881 რევია მ. რუსული 7კლ. 2008 დიოგენე                 4,50
758 8881 რევია მ. რუსული  7კლ. 2008 დიოგენე                 4,50
759 8881 რევია მ. რუსული 7კლ. 2008 დიოგენე                 4,50
760 8881 რევია მ. რუსული 7კლ. 2008 დიოგენე                 4,50
761 8881 რევია რუსული სამუშაო რვეული 2008 დიოგენე                 4,00
762 8881 რევია რუსული სამუშაო რვეული 2008 დიოგენე                 4,00
ჯამი            117,73
1 2 3 4 5 6 8
763 8881 რევია რუსული სამუშაო რვეული 2008 დიოგენე 4
764 551 რუხაძე მათემატიკა 4კლ. 2007 პედაგოგიკა                 5,80
765 551 რუხაძე მათემატიკა 4კლ. 2007 პედაგოგიკა                 5,80
766 551 რუხაძე მათემატიკა 4კლ. 2007 პედაგოგიკა                 5,80
767 551 რუხაძე მათემატიკა 4კლ. 2007 პედაგოგიკა                 5,80
768 551 რუხაძე მათემატიკა 4კლ. 2007 პედაგოგიკა                 5,80
769 551 გოგიშვილი მათემატიკა 8კლ. 2007 ინტელექტი                 5,80
770 551 გოგიშვილი მათემატიკა 8კლ. 2007 ინტელექტი                 5,80
771 551 რუხაძე მათემატიკა 3კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
772 551 რუხაძე მათემატიკა 3კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
773 551 რუხაძე მათემატიკა 2კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
774 551 რუხაძე მათემატიკა 2კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
775 551 რუხაძე მათემატიკა 2კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
776 551 რუხაძე მათემატიკა 2კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
777 551 ბერიშვილი მათემატიკა 2კლ. 2007 ბაკ.სულაკაური                 5,80
778 551 რუხაძე მათემატიკა 2კლ. 2007 პედაგოგიკა                 5,80
779 551 რუხაძე მათემატიკა 1კლ. 2008 პედაგოგიკა                 5,80
780 551 ნურკი ე. მათემატიკა 6კლ. 1989 განათლება                 3,00
781 551 რუხაძე მათემატიკა 2007 პედაგოგიკა                 4,00
782 551 რუხაძე მათემატიკა სავარჯიშო რვეული 2კლ. 2007 პედაგოგიკა                 4,00
783 551 რუხაძე ტესტური დავალებები 2კლ. 2007 პედაგოგიკა                 4,00
784 993 ნეიძე ისტორია 7კლ. 2007 ლოგოსპრესი                 7,50
785 993 ნეიძე ისტორია 7კლ. 2007 ლოგოსპრესი                 7,50
786 991 კიკნაძე ზ. საქ. და მსოფლიოს ისტ.გეოგრაფია ლოგოსპრესი                 7,50
787 991 კიკნაძე ზ. ისტორიაგეოგრაფია 8კლ 2007 ლოგოსპრესი              13,70
788 551 ვეფხვაძე მათემატიკა 9კლ. 2008 ინტელექტი              11,00
789 551 გოგიშვილი გ, მათემატიკა 7კლ. ი ნტელექტი              11,00
790 551 გოგიშვილი გ, მათემატიკა 7კლ. ინტელექტი              11,00
791 551 გოგიშვილი გ, მათემატიკა 7კლ. ინტელექტი              11,00
792 551 გოგიშვილი გ, მათემატიკა 7კლ. ინტელექტი              11,00
793 551 ვეფხვაძე მათემატიკა 10კლ. 2007 ინტელექტი              11,00
ჯამი            210,00
1 2 3 4 5 6 8
794 551 ვეფხვაძე მათემატიკა 10კლ. 2007 ინტელექტი              11,00
795 551 ვეფხვაძე მათემატიკა 10კლ. 2007 ინტელექტი              11,00
796 551 ვეფხვაძე მათემატიკა 10კლ. 2007 ინტელექტი              11,00
797 993 კიკნაძე ზ. მასწავლებლის წიგნი 2009 ლოგოსპრესი                 5,50
798 993 კიკნაძე ისტორია 10კლ. 2009 ლოგოსპრესი                 8,20
799 993 კიკნაძე ისტორია 7კლ. 2009 ლოგოსპრესი                 8,20
800 993 ანთაძე ახალი ისტორია 8კლ. 2009 ლოგოსპრესი                 5,30
801 993 კიკნაძე ისტორია 10კლ. 2009 ლოგოსპრესი                 8,20
802 993 ლომაშვილი ფ. საქ. ისტორია 2002 ივერია                 5,30
803 882 როდონაია მშობლიური ლიტერატურა 2001 ლოგოსპრესი                 8,00
804 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 7კლ. 2008 მერიდიანი                 9,00
805 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 7კლ. 2008 მერიდიანი                 9,00
806 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 7კლ. 2008 მერიდიანი                 9,00
807 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 7კლ. 2008 მერიდიანი                 9,00
808 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 7კლ. 2008 მერიდიანი                 9,00
809 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 7კლ. 2008 მერიდიანი                 9,00
810 882 სარია კლასგარეშე ლიტ.6კლ. 2008 მაცნე                 5,50
811 882 სარია კლასგარეშე ლიტ.6კლ. 2008 მაცნე                 5,50
812 882 სარია კლასგარეშე ლიტ.6კლ. 2008 მაცნე                 5,50
813 882 სარია კლასგარეშე ლიტ.6კლ. 2008 მაცნე                 5,50
814 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 6კლ. 2007 მერიდიანი                 5,50
815 882 სარია საკითხავი ლიტ. 2006 მაცნე                 5,50
816 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
817 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
818 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
819 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
820 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
821 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
822 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
823 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
824 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
ჯამი            195,70
1 2 3 4 5 6 8
825 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2005 ლეთა                 3,00
826 882 კვაჭაძე ლ. ქართული ენა 2კლ. 2004 აისი                 5,00
827 882 სარია ბ. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა 2კლ. 2004 აისი                 4,50
828 882 სარია ბ. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა 2კლ. 2004 აისი                 4,50
829 882 სარია ბ. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა 2კლ. 2004 აისი                 4,50
830 882 სარია ბ. კლასგარეშე საკითხავი ლიტერატურა 2კლ. 2004 აისი                 4,50
831 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 2კლ. 2007 მერიდიანი                 7,50
832 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 2კლ. 2007 მერიდიანი                 7,50
833 882 მაღლაკელიძე ნ. ქართული 2კლ. 2007 მერიდიანი                 7,50
834 882 სულაკაური ბ. ქართული 7კლ. 2007 ბაკ.სულაკაური              10,00
835 882 სულაკაური ბ. ქართული 7კლ. 2007 ბაკ.სულაკაური              10,00
836 882 ვასაძე თ. ქართული 10კლ. 2007 დიოგენე                 9,60
837 882 სულაკაური ბ. ქართული 7კლ. 2007 დიოგენე              10,00
838 882 სულაკაური ბ. ქართული 7კლ. 2007 დიოგენე              10,00
839 882 სულაკაური ბ. ქართული 7კლ. 2007 დიოგენე              10,00
840 882 სულაკაური ბ. ქართული 12კლ. 2007 დიოგენე              11,00
841 882 სულაკაური ბ. ქართული 9კლ. 2007 დიოგენე              11,00
842 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2007 ლეთა                 3,00
843 882 მაღლაკელიძე ნ. ჩვენი ენა ქართული 2007 ლეთა                 3,00
844 882 მაღლაკელიძე ნ. წიგნის სამყარო 2008 მერიდიანი                 3,00
845 882 კუსიანიძე თ. ქართული 2კლ. 2007 ბაკ.სულაკაური                 7,00
846 882 სულაკაური ქართული 9კლ. 2008 ბაკ.სულაკაური              10,00
847 882 მშობლიური ენა 3კლ. მაცნე                 4,00
848 882 როდონაია მშობლიური ლიტერატურა  8კლ. 2005 ლოგოსპრესი                 7,00
849 882 რამიშვილი ვ. კლასგარაშე საკითხავი 1986 განათლება                 0,37
850 7 მაჭარაშვილი ხელოვნება 2კლ. 2008 მერიდიანი                 6,00
851 7 მაჭარაშვილი ხელოვნება 2კლ. 2008 მერიდიანი                 6,00
852 7 მაჭარაშვილი ხელოვნება 2კლ. 2008 მერიდიანი                 6,00
853 7 მაჭარაშვილი ხელოვნება 2კლ. 2008 მერიდიანი                 6,00
854 7 მაჭარაშვილი ხელოვნება 2კლ. 2008 მერიდიანი                 6,00
855 7 მაჭარაშვილი ხელოვნება 2კლ. 2008 მერიდიანი 6
ჯამი            197,47
1 2 3 4 5 6 8
856 7 ჩიკვაიძე მ. მუსიკა 2კლ. 2007 ინტელექტი                 5,50
857 7 ჩიკვაიძე მ. მუსიკა 2კლ. 2007 ინტელექტი                 5,50
858 7 ჩიკვაიძე მ. მუსიკა 2კლ. 2007 ინტელექტი                 5,50
859 7 ჩიკვაიძე მ. მუსიკა 3კლ. 2007 ინტელექტი                 5,50
860 7 ჩიკვაიძე მ. მუსიკა 3კლ. 2007 ინტელექტი                 5,50
861 557 გედენიძე ბუნების მეტყველება ინტელექტი                 4,50
862 557 გედენიძე ბუნების მეტყველება ინტელექტი                 4,50
863 557 გედენიძე ფიზიკა 8კლ. 2007 ინტელექტი                 4,50
864 557 გედენიძე ფიზიკა სამუშაო რვეული 8კლ. 2007 ინტელექტი                 4,50
865 557 გედენიძე ფიზიკა 9კლ. 2008 ინტელექტი                 4,50
866 557 გედენიძე ფიზიკა 9კლ. 2008 ინტელექტი                 4,50
867 557 გედენიძე ფიზიკა 9კლ. 2008 ინტელექტი                 4,50
868 557 გედენიძე ფიზიკა 9კლ. 2008 ინტელექტი                 4,50
869 554 ვარდიაშვილი ქიმია 7კლ. ინტელექტი                 4,50
870 554 ვარდიაშვილი ქიმია 7კლ. ინტელექტი                 4,50
871 554 ვარდიაშვილი ქიმია 7კლ. ინტელექტი                 4,50
872 554 ვარდიაშვილი ქიმია 7კლ. ინტელექტი                 4,50
873 557 კვანტალიანი გ. ბუნება 3კლ. 2008 ბაკ.სულაკაური                 4,50
874 553 გედენიძე ფიზიკა 7კლ. 2006 ინტელექტი                 4,50
875 554 ვარდიაშვილი ქიმია 7კლ. ინტელექტი                 4,50
876 557 ბუერდულაძე ბიოლოგია 7კლ. 2006 დიოგენე                 7,70
877 557 ბუერდულაძე ბიოლოგია 7კლ. 2006 დიოგენე                 7,70
878 553 გედენიძე ფიზიკა 7კლ. 2006 ინტელექტი                 4,50
879 553 გედენიძე ფიზიკა 7კლ. 2006 ინტელექტი                 4,50
880 553 გედენიძე ფიზიკა 7კლ. 2007 ინტელექტი                 4,50
881 557 ბარნაველი ბუნებისმცოდნეობა 2კლ. 2007 პრინტი                 3,80
882 557 ბარნაველი ბუნებისმცოდნეობა 2კლ. 2007 პრინტი                 3,80
883 557 ბარნაველი ბუნებისმცოდნეობა 2კლ. 2007 პრინტი                 3,80
884 557 კვანტალიანი გ. ბუნება 2კლ. 2008 ბაკ.სულაკაური                 5,25
885 557 კვანტალიანი გ. ბუნება 2კლ. 2008 ბაკ.სულაკაური                 5,25
886 557 კვანტალიანი გ. ბუნება 2კლ.                 5,25
ჯამი            151,05
1 2 3 4 5 6 8
887 557 კვანტალიანი გ. ბუნება 2კლ. 2008 ბაკ.სულაკაური                 5,25
888 557 კვანტალიანი გ. ბუნება 2კლ. 2008 ბაკ.სულაკაური                 5,25
889 802.0 ტატიშვილი ინგლისური 6კლ. ფავორიტი                 5,00
890 802.0 ტატიშვილი ინგლისური 6კლ. ფავორიტი                 5,00
891 802.0 ტატიშვილი ინგლისური 6კლ. ფავორიტი                 5,00
892 802.0 ტატიშვილი ინგლისური 6კლ. ფავორიტი                 5,00
893 802.0 ტატიშვილი ინგლისური 6კლ. ფავორიტი                 5,00
894 802.0 ტატიშვილი ინგლისური 6კლ. ფავორიტი                 5,00
895 802.0 შეველევა ინგლისური ენა 1996 მოსკოვი                 2,00
896 882 შანიძე ა. ქართული ენა 5კლ. 1984 განათლება                 2,00
897 551 კოლმოგოროვა ა. ალგებრა 1987 განათლება                 2,00
898 334 ერქომაიშვილი ვ. საზოგადოებათმცოდნეობა 1996 განათლება                 2,00
899 553 კოზელი ე. ამოცანები ფიზიკაში 1978 ცოდნა                 0,56
900 553 გედენიძე ფიზიკის ამოცანები 2006 ინტელექტი                 5,80
901 774 ხაზვის ალბომი                 2,00
902 774 ხაზვის ალბომი                 2,00
903 774 ხაზვის ალბომი                 2,00
904 774 ხაზვის ალბომი                 2,00
905 802.0 ბუკია ტ. ინგლისური 7კლ. 2006 ინტელექტი                 8,30
906 802.0 ბურდულაძე სავარჯ. 2-3-კლ. სამშობლო                 5,00
907 802.0 უიალდი ო. დორიან გრეის პორტრეტი 2010 საოჯ.ბიბლ.                 5,00
908 830 ჰესე ჰ. ტრამალის მგელი 2010 ბაკ.სულაკაური                 2,00
909 895 მურაკამი ჰ. ნადირობა ცხვარზე 2010 ბ აკ.სულაკ.                 3,50
910 830 ფრიში მ. ჩანაწერები 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
911 820 გოლდინგი უ. ბუზთა ბატონი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
912 551 ტყემალაძე ტ. ზეპირი ანგარიში სკოლაში 1964 ცოდნა                 3,00
913 850 პირანდელო ლ.მოთხრობები 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
914 860 ლიოსა მარია ვარგა დეიდა ხულია 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
915 850 მორავია ა. ზიზღი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
916 916 ფოლკნერი უ. ხმაური და მძვინვარება 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
917 894,35 ფამუქი ო.ჯევდეით ბეი და მისი ვაჟიშვილები 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
ჯამი            114,16
1 2 3 4 5 6 8
918 894,35 ფამუქი ო.ჯევდეით ბეი და მისი ვაჟიშვილები 2010 ბაკ.სულაკაური 3
919
920 840 ჯერალდ დ. ჩემი ოჯახი და სხვა ცხოველები 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
921 820 დანიელ დ. რობინზონ კრუზო 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
922 840 დიუმა ა. სამი მუშკეტერი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
923 840 დიუმა ა. სამი მუშკეტერი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
924 820 ჯონათან სვიფტი გულივერის მოგზაურობა 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
925 820 ბიჩერ სტოუ ბიძია თპმას ქოხი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
926 820 მეიერი ს. ბინდი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
927 820 შერლოკ ჰოლმსისი თავგადასავალი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
928 820 ჰენრი ო. მოთხრობები 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
929 820 საბატინი რ. კაპიტან ბლადის ოდისეა 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
930 882 ბელიაევი ა. ადამიანი ამფიბიბია 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
931 820 უელსი ჰ. უჩინარი კაცი 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
932 820 დოდე ა. ტარატარენ ტარასკონელი 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
933 840 ჰიოგო ვ. გავროში 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
934 820 ვერნი ჟ. კაპიტან გრანტის შვილები 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
935 820 ვერნი ჟ. კაპიტან გრანტის შვილები 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
936 820 კიპლინგი რ. მაუგლი 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
937 820 მაინ რიდი ოცეოლა 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
938 850 ჯიოვანელი რ. სპარტაკი 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
939 850 ჯიოვანელი რ. სპარტაკი 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
940 820 რობინ ჰუდი 2011 ბაკ.სულაკაური                 3,50
941 551 დანელია რ. გეომეტრია 1996 ინტელექტი                 3,50
942 8881 ასრიევა მ. გერმანული ენა 1974 განათლება                 3,50
943 820 ტვენი მ. ტომ სოიერის თავგადასავალი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
944 820 ვერნი ჟ საიდუმლო კუნძული 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
945 820 კორნელია ფ. ქურდების მბრძანელები 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
946 820 ლინდგრედ ა. კალე ბლუმკვისტის თავ. 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
947 820 სტივენსონი რ. განძის კუნძული 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
948 820 ლონდონი ჯ. თეთრი ეშვი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
ჯამი            101,50
1 2 3 4 5 6 8
949 820 სკოტი უ. აივენჰო 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
950 820 სკოტი უ. აივენჰო 2010 ბაკ.სულაკაური                 0,50
951 820 ჰავარდი ჰ. სოლომონ მეფის საგანძური 2010 ბაკ.სულაკაური                 0,50
952 820 კუპერი ჯ. უკანასკნელი მოჰიკანი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
953 820 ტო ლკინი ჯ. ჰობიტი 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
954 840 მალო ჰ. უსახლკარო 2010 ბაკ.სულაკაური                 3,50
955 840 ბალზაკი შაგრენის ტყავი 2010 პალიტრა                 7,00
956 820 ლონდნი ჯ. მარტინ იდენი 2010 პალიტრა                 7,00
957 840 დიუმა ა. სამი მუშკეტერი 2010 პალიტრა                 7,00
958 840 დიუმა ა. სამი მუშკეტერი 2010 პალიტრა                 7,00
959 820 შექსპირი ჰამლეტი 2011 პალიტრა                 7,00
960 840 ჟიულ ვერნი 80000კმ.წყალქვეშ 2011 პალიტრა                 7,00
961 882 ბულგაკოვი მ. ოსტატი და მარგარიტა 2011 პალიტრა                 7,00
962 894,631 რუსთაველი შ. ვეფხისტყაოსანი 2011 პალიტრა                 7,00
963 84 ბერძნული მითები 2011 პალიტრა                 7,00
964 894,631 დოჩანაშვილი გ. კაცი,რომელსაც ლიტ.უყვარდა 2010 პალიტრა                 3,00
965 894,631 ჯავახიშვილი მ. თეთრი საყელო 2010 პალიტრა                 3,00
966 894,631 ჭავჭავაძე ი. ოთარაანთ ქვრივი 2010 პალიტრა                 3,00
967 894,631 ჭავჭავაძე ი. ოთარაანთ ქვრივი 2010 პალიტრა                 3,00
968 894,631 რჩეულიშვილი გ. ნელი ტანგო 2010 პალიტრა                 3,00
969 894,631 ვაჯა-ფშაველა ბუნების მგოსნები 2010 პალიტრა                 3,00
970 894,631 ჭეიშვილი რ. ასკილის წითელი ყვავილი 2010 პალიტრა                 3,00
971 894,631 წერეთელი ა. ჩემი თავგადასავალი 2010 პალიტრა                 3,00
972 894,631 გეგეშიძე გ. სტუმარი 2010 პალიტრა                 3,00
973 894,631 კლდიაშვილი დ. სამანაიშვილის დედინაცვალი 2010 პალიტრა                 3,00
974 894,631 იოსელიანი ო. ქალი გამოვიდა საღალატოდ 2010 პალიტრა                 3,00
975 894,631 აბაშიძე გ. ცოტნე წ.1 2010 პალიტრა                 3,00
976 894,631 აბაშიძე გ. ცოტნე წ.2 2010 პალიტრა                 3,00
977 894,631 სულაკაური ა. ლუკა 2010 პალიტრა                 3,00
978 894,631 ლორთქიფანიძე ნ. მრისხანე ბატონი 2010 პალიტრა                 3,00
979 894,631 ჩოხელი გ. ჩემი წიგნი 2010 პალიტრა                 3,00
ჯამი            126,00
1 2 3 4 5 6 8
980 894,631 გოთუა ლ. ყინყვისის ანგელოზი 2010 პალიტრა                 3,00
981 894,631 მორჩილაძე ა. შენი თავგადასავალი 2010 პალიტრა                 3,00
982 894,631 ბარნოვი ვ. მიმქრალი შარავანდედი 2010 პალიტრა                 3,00
983 894,631 ბიბილური თ. ჟამი კითხულისა 2010 პალიტრა                 3,00
984 894,631 ინანიშვილი რ. შორი თეთრი მწვერვალი 2010 პალიტრა                 3,00
985 894,631 ლომოური ნ. წინაპართა აჩრდილი 2010 პალიტრა                 3,00
986 894,631 ფანჯიკიძე გ.  თვალი პატიოსანი 2010 პალიტრა                 3,00
987 894,631 გამსახურდია კ. მთვარის მოტაცება კარი 1 2010 პალიტრა                 3,00
988 894,631 გამსახურდია კ. მთვარის მოტაცება კარი 2 2010 პალიტრა                 3,00
989 894,631 გამსახურდია კ. მთვარის მოტაცება კარი 3 2010 პალიტრა                 3,00
990 894,631 ყიფიანი ედიშერ ცასი ასროლილი ქუდები 2010 პალიტრა                 3,00
991 894,631 არდაზიანი ლ. სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი 2010 პალიტრა                 3,00
992 894,631 არდაზიანი ლ. სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილი 2010 პალიტრა                 3,00
993 894,631 ელიოზაშვილი მ. ბებერი მეზურნეები 2010 პალიტრა                 3,00
994 894,631 ელიოზაშვილი მ. ბებერი მეზურნეები 2010 პალიტრა                 3,00
995 894,631 ყაზბეგი ა. ეგუჯა 2010 პალიტრა                 3,00
996 894,631 შატაიძე ნ. გაღმა ნაპირი 2010 პალიტრა                 3,00
997 894,631 თათარაშვილი კ. მამელუქი 2010 პალიტრა                 3,00
998 894,631 შენგელაია დ. ბათა ქექია 2010 პალიტრა                 3,00
999 894,631 გოგებაშვილი ი. საღმრთო ისტორია 2010 პალიტრა                 3,00
1000 894,631 ჯანდიერი კ. გლობალიზაცია 2010 პალიტრა                 3,00
1001 894,631 სანიკიძე ლ. წიგნი მოწამეთა 1 2010 პალიტრა                 3,00
1002 894,631 სანიკიძე ლ. წიგნი მოწამეთა 2 2010 პალიტრა                 3,00
1003 894,631 ჭელიძე თ. კაქტუსუს ბაღი 2010 პალიტრა                 3,00
1004 894,631 ქიაჩელი ლ. გვადი ბიგვა 2010 პალიტრა                 3,00
1005 894,631 გიგაშვილი ვ. ერთი ვინმე ყაფლანიშვილი 2010 პალიტრა                 3,00
1006 894,631 ჭილაძე ო. გზაზე ერთი კაცი მიდიოდე 2010 პალიტრა                 3,00
1007 894,631 ჭილაძე ო. გზაზე ერთი კაცი მიდიოდე 2010 პალიტრა                 3,00
1008 894,631 შატბერაშვილი გ. მკვდრის მზე 2010 პალიტრა                 3,00
1009 894,631 ნინოშვილი ე. ჯანყი გურიაში 2010 პალიტრა                 3,00
1010 894,631 მაღრაძე ე. გრიგოლ ორბელიანი 2010 პალიტრა                 3,00
ჯამი 93
1 2 3 4 5 6 8
1011 894,631 მაღრაძე ე. გრიგოლ ორბელიანი 2010 პალიტრა                 3,00
1012 894,631 გაბაშვილი ე. მაგდანას ლურჯა 2010 პალიტრა                 3,00
1013 894,631 რობაქიძე გ.  გველის პერანგი 2010 პალიტრა                 3,00
1014 894,631 ხარანაული ბ. ეპიგრაფები დავიწყებული სიზმრების 2010 პალიტრა                 3,00
1015 894,631 დადიანი შ. უბედური რუსი 2010 პალიტრა                 3,00
1016 894,631 ჭილაძე ო. გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა 2011 თბილისი                 3,00
1017 894,631 ჩხაიძე ო. ბურუსი 2011 თბილისი                 3,00
1018 894,631 ფურცელაძე ა. მაცი ხვიტია 2011 თბილისი                 3,00
1019 894,631 სულხან-საბა ორბელიანი სიბრძნე-სიცრუისა 2011 თბილისი                 3,00
1020 894,631 წულეისკირი ნ. თუთარჩელა 2011 თბილისი                 3,00
1021 894,631 ლომთათიძე ჭ. საპყრობილეში 2011 თბილისი                 3,00
1022 894,631 არაგვისპირელი შ. გაბზარული გული 2011 თბილისი                 3,00
1023 894,631 წერეთელი გ. პირველი ნაბიჯი 2011 თბილისი                 3,00
1024 894,631 გელაშვილი ნ. დედის ოთახი 2011 თბილისი                 3,00
1025 894,631 ლეონიძე გ. ნატვრის ხე 2011 თბილისი                 3,00
1026 894,631 ჭილაია ს. შვილები 2011 თბილისი                 3,00
1027 **3* ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა 2009                 5,00
1028 894,631 ქარჩხაძე ჯ. დრო 2005 ქუთაისი                 1,00
1029 330 აბაშიძე ლ.  ტესტები ეკონომიკაში 2004 ქუთაისი                 1,00
1030 330 გურესაშვილი ლ. მაკროეკონომიკის საკითხები 1994 ქუთაისი                 1,00
1031 330 ხიზრიჩი რ. მეწარმეობა                 1,00
1032 330 ვესელოვი პ. თანამედროვე საქმის წარმოება 1990 მოსკოვი                 1,37
1033 330 ზუბარევიჩი ნ. რუსეთის რეგიონალური სოც.გან. 2009                 1,00
1034 330 გურაბანიძე ვ. შრომითი რესურსები 2006 ქუთაისი                 1,00
1035 330 სანთელაძე ნ. საბაზრო ეკონომიკა 1965 თბილისი                 1,00
1036 330 მენეჯმენტის საფუძვლები 1997 თბილისი                 1,00
1037 0030 პატარა დებიუტური ლექსიკოtd height=”20″tdtd924td height=”20″ლონდნი ჯ. მარტინ იდენი td tr894,631ნი 1985 მოსკოვი                 2,00
1038 551 მოროზოვი ე. საერტთ. მათ. ლექსიკონი 1076 განათლება                 1,00
1039 551 გალპერინი გ. მოსკოვის მათ. ოლიმპიადა 1986 განათლება                 1,00
1040 330 ბასილაია თ. პოსტსოც .ტრანსფორმაცია 2001 თბილისი                 3,00
1041 551 ბოჭორიშვილი ლ. მათემატიკა და მისი გამოყენება 2000 ქუთაისი                 2,00
ჯამი 71,37
1 2 3 4 5 6 8
1042 0030 საქართველოს კანონი ზოგადი გან.შესახებ 2005 თბილისი                 2,00
1043 330 მიკროდა მაკრო ეკონომიკა 1994 პეტერბურგი                 2,00
1044 330 ჯოლია გ. საგარეო ურთიერთობები 1988 მეცნიერება                 2,00
1045 0030 რუსულ-ქარათული ლექსიკონი 1993 მაცნე                 5,00
1046 0030 ვურპინა ადამიანის ანატომია 1079 განათლება                 2,58
1047 331 ბაკურაძე ა. სტატისტიკის ზოგადი თეორია 2001 ქუთაისი                 2,00
1048 0030 საქართველოს კონსტიტუცია 2007 თბილისი                 2,00
1049 330 ჰილი ნ. იფიქრე და გამდიდრდი 1996 თბილისი                 1,00
1050 779 ჭადრაკის ღირსებანი                 1,00
1051 330 ქიქოძე ნ. მენეჯმენტის საფუძვლები 2004 ქუთაისი                 1,00
1052 820 ჰარიეტ ბიჩერ სტოუ ბიძია თომას ქოხი 1972 ნაკადული                 1,51
1053 551 გაედენი მ. მათემატიკური ფოკუსები 1977 მოსკოვი                 1,00
1054 330 მენეჯმენტის საფუძვლები 1997 თბილისი                 1,00
1055 330 დავითაძე გ. იმერეთის ეკ. განვითარება 2009 ქუთაისი                 2,00
1056 330 ბიზნეს-გეგმა 1995 მოსკოვი                 1,00
1057 0030 უცხო სიტყვათა ლექსიკონი 1989 განათლება                 9,15
1058 882 ჩვენი კოცონი 1966 ნაკადული                 2,00
1059 0030 ვისწავლოთ ერთად 2008 თბილისი                 5,00
1060 330 მაკკონელი ეკონომიკსი 1993 თბილისი                 2,00
1061 0030 გერსამია თ. ქუთაისი 1990 თბილისი                 5,00
1062 882 ნინიძე თ. ქარაგმა 2010 თბილისი                 1,00
1063 330 ასათიანი რ. მომსახ.და საბაზრო სისტემა 1993 თბილისი                 2,00
1064 330 წარმოების სტატისტიკა 1987 მოსკოვი                 2,47
1065 330 ბარათაშვილი ე. რეგიონალური ეკონომიკა 2002 თბილისი                 1,00
1066 330 კრედიტის ევროპული სისტემა 2005 ქუთაისი                 1,00
1067 330 სოხაძე ა. ტურიზმი 2004 ქუთაისი                 2,00
1068 330 მარშალი ეკონ.მეც.პრინციპები 1993 მოსკოვი                 2,00
1069 330 გურესაშვილი ლ. მაკროეკონომიკის საკითხები 2005                 2,00
1070 330 აბაშიძე ლ.  ტესტები ეკონომიკაში 2005 ქუთაისი                 1,00
1071 330 სოლოღაშვილი დ. სამრ.საწ.ეკონომიკა 2002 ქუთაისი                 2,00
1072 3300 აბაშიძე ლ.  ტესტები ეკონომიკაში 2005 ქუთაისი                 2,00
ჯამი 68,71
1 2 3 4 5 6 8
1073 116 ბაქრაძე კ. ლოგიკა 1954 თბილისი                 2,95
1074 661 სურმანიძე რ, მცირა კარაბადინი 1990 ბათუმი                 5,55
1075 117 ნიკოლეიშვილი ბ. სასცენო მეტყვ.კომპლექ.სწ. 1987 განათლება                 0,65
1076 551 ჩაჩანიძე გ. ალგებრა და საქ.ისტორია 1991 განათლება                 2,71
1077 551 ბენდუქიძე ა. მათემატიკა 1988 ნაკადული                 1,15
1078 581 ჭავჭანიძე შ ბოტანიკური ვიქტორინა 1988 თბილისი                 1,01
1079 336 ჩიხლაძე ნ. გადასახადები 1999 ქუთაისი                 2,01
1080 0030 სამეურვეო საბჭ.დასკ.დირექტორის თან. 2007 თბილისი                 1,01
1081 330 ეკონომიკური ისტორია 1997 მინსკი                 2,01
1082 330 ჩიხლაძე ნ. გადასახადები 2006 ქუთაისი                 2,01
1083 330 ჩიხლაძე ნ. ჩრდილოვანი ეკონომიკა 2005 ქუთაისი                 1,01
1084 0030 ქაჯაია მ. სამგანზომილებიანი მოცულობა 2006 ქუთაისი                 3,15
1085 0030 600 ამოცანა 1995 დონეცკი                 2,45
1086 0030 სიბრძნის სიმფონია ხელოვნება                 7,15
1087 330 აბაშიძე ლ.საქართველოს ეკონომიკა 2005 ქუთაისი                 2,51
1088 0030 შელია ბ. თანამედროვე ტექნოლოგიები 2004 თბილისი                 2,01
1089 830 მიულერი ჰ. ბერლინი ბერლინი                 2,00
1090 830 გაკვეთილი 16 1983 ბერლინი                 2,00
1091 793 ჭიპაშვილი ჰ. დიპლომატიის ანბანი 1993 თბილისი                 2,01
1092 338 რეგიონალური ეკონომიკა 2004 თბილისი                 2,15
1093 316 მმართველობის ხელოვნება                 2,00
1094 551 კუშნირი სასკოლო მათემატიკა 1995 კიევი                 2,45
1095 551 კუშნირი სასკოლო მათემატიკა 1995 კიევი                 2,45
1096 830 მიულერი ჰ. ბერლინი ბერლინი                 2,00
1097 330 აბაშიძე ლ.  ტესტები ეკონომიკაში 2005 ქუთაისი                 2,15
1098 882 პოლდუბნი ფ. ცხოვრება ადმიანთა შორის 1995 მოსკოვი                 2,25
1099 0030 ტექნიკური ტერმინოლოგია 1982 მოსკოვი              11,95
1100 330 ვირსალაძე ნ. მოსახლეობის შემოსავლები 2002 ქუთაისი                 1,25

td

IDწიგნის სახელიავტორიწიგნების რაოდენობამიღების დრო